loader image

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
(Ν. 4583/2018 & 2251/1994)

Η Εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων ΙNTERBROKERS Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, γνωστοποιεί, με βάση την κείμενη νομοθεσία, αλλά και με στόχο την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και διαφάνειας στα πλαίσια της κάλυψης των ασφαλιστικών αναγκών φυσικών και νομικών προσώπων, τα παρακάτω στοιχεία όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία μας για κάθε θετικό ή αρνητικό σας σχόλιο, παράπονο ή άλλο θέμα που αφορά την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Στην ΙNTERBROKERS Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη κάθε πρόταση. Οι προτάσεις σας μας βοηθούν να συλλέγουμε πολύτιμα στοιχεία τα οποία αξιοποιούμε για τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησής σας και τη διατήρηση των καλών μας σχέσεων.

Θα παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

Α.  Στοιχεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Επωνυμία:                                               ΙNTERBROKERS Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έδρα:                                                     Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη γωνία

Τηλέφωνο:                                             2311240900

Fax:                                                      

E-mail:                                                   info@interbrokers.gr

Ιστοσελίδα:                                            www.interbrokers.gr

Α.Φ.Μ.:                                                  099358674

Αρ. ΓΕΜΗ:                                              42128806000

B.  Μητρώο Επιμελητηρίου

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη με την ιδιότητα του ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ στο Μητρώο.

Αρ. Ειδικού Μητρώου Εταιριών Μεσιτών:    ΕΕΘ/600006

Αρ. Εγγραφής Μητρώου:                          55839

Επαγγελματικό Επιμελητήριο:                    Θεσσαλονίκης

Για να ελέγξετε την κατά τον νόμο εγγραφή στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο και τις εκεί οδηγίες: http://insuranceregistry.uhc.gr/Search

Γ.  Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας / Δραστηριότητα Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, εποπτεύεται δε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας ως ισχύει. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση νοείται κάθε δραστηριότητα παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών ή παροχή συνδρομής κατά τη διαχείριση και εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Εν προκειμένω, η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την ιδιότητα του Μεσίτη Ασφαλίσεων. Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο το οποίο έχει ως αποκλειστικό έργο, κατ’ εντολή του καταναλωτή (ασφαλιζόμενου), χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική και την έγκριση του ασφαλιζομένου και να βοηθά κατά τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Επειδή ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν είναι ασφαλιστική εταιρία, δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται, ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/και αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται μόνο από τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής μετά την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή (Λήπτη της Ασφάλισης) με την ασφαλιστική εταιρία, βοηθά κατά τη διαχείριση και εκτέλεσή της, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Κατά συνέπεια, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση λήγει με τη λύση ή λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης που θα καταρτισθεί.

Γ1. Συνεργασίες με Ασφαλιστικές Εταιρίες

 • INTERLIFE
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
 • EUROLIFE
 • ALLIANZ
 • GENERALI
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΚΗ
 • INTERASCO
 • AIG
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • GROUPAMA
 • ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Δ.  Η Εταιρία δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με δικαίωμα ψήφου ή με κατοχή μετοχών που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε ασφαλιστική επιχείρηση.

Ε.  Καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει άμεσα συμμετοχή στην Εταιρία που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) μέσω δικαιωμάτων ψήφου ή κατοχής κεφαλαίου.

ΣΤ. Η Εταιρία, ως εκ της ιδιότητάς της ως Μεσίτης Ασφαλίσεων, παρέχει συμβουλές στους πελάτες της βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης επαρκούς μεγάλου αριθμού ασφαλιστηρίων συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ώστε να είναι σε θέση να προτείνει εξατομικευμένα, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, τις ασφαλιστικές συμβάσεις που ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των ασφαλιζόμενων πελατών λαμβάνοντας υπόψη των στοιχείων που οι πελάτες της δίνουν. Γι’ αυτόν τον λόγο η Εταιρία εκπροσωπεί εσάς κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης και δεν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται.

Ζ.  Η Εταιρία δεν διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με καμία ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά διατηρεί μη αποκλειστική συνεργασία με πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα.

Η. Η Εταιρία έχει εντολή σύμφωνα με τις συμβάσεις συνεργασίας κατά περίπτωση από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εισπράττει τα ασφάλιστρα από εσάς ως πελάτη για λογαριασμό τους και να τους τα αποδίδει. Για τις υπηρεσίες της η Εταιρία αμείβεται με προμήθεια η οποία περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. Σημειώνεται ότι ουδέν ποσό καταβάλλεται για την παροχή της υπηρεσίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από τον καταναλωτή καθόσον η αμοιβή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καταβάλλεται από την ως άνω αναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ουδέν κόστος επιβαρύνει τον καταναλωτή για τη χρησιμοποίηση του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

Θ. Δικαιώματα Υπαναχώρησης – Εναντίωσης

Θ1. Ο πελάτης – καταναλωτής διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Θ1α. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με τη συμπλήρωση και υποβολή στην «INTERBROKERS A.E.» έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Θ1β. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που η «INTERBROKERS A.E.» ή η ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν: α) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, β) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η ασφαλιστική σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997. Σημειώνουμε ότι οι μεν πληροφορίες του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, όπως περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο της εκάστοτε συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης και οι δε γενικοί και ειδικοί όροι που διέπουν την ασφάλισή σας, διατίθενται σε σταθερό εναπόθεμα ήδη από το προσυμβατικό στάδιο, ενώ αντίγραφο τους αποστέλλεται και μόλις ολοκληρωθεί η αγορά της ασφάλισής σας.

Θ2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση εφόσον αυτή έχει συναφθεί εξ αποστάσεως χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4θ παρ. 5 του Ν. 2251/1994, το οποίο ασκείται με τη συμπλήρωση και υποβολή στην INTERBROKERS A.E. έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων από απόσταση με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης από απόσταση, εκτός αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει την ημέρα που ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση, είτε από την ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις περίπτ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 4θ του Ν. 2251/1994, εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ανωτέρω.

Θ3. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/και αποστέλλονται στην INTERBROKERS A.E. στη διεύθυνση Καπετάν Γκόνη 25 και Γαβριηλίδη γωνία, Τ.Κ. 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, υπ’ όψιν του τμήματος ασφαλίσεων. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την INTERBROKERS A.E. Συνιστάται στους πελάτες της INTERBROKERS A.E. που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/και υπαναχώρησης, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή των δηλώσεων και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την INTERBROKERS A.E.

Θ4. Σε περίπτωση που ο πελάτης ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον πελάτη. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο αρ. 4θ παρ. 5 του Ν. 2251/1994 σχετικά με πληρωμή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν από την υπαναχώρηση.

Θ5.  Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτήν και μέχρι την περιέλευσή της στην INTERBROKERS A.E. έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση ή έχει πληρωθεί σχετική αποζημίωση δυνάμει των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σημειώνεται ειδικά για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων, η άσκηση των εν λόγω προαναφερόμενων δικαιωμάτων ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων δυνάμει του Π.Δ. 237/1986 σχετικά με την υποχρεωτική εκ του νόμου ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων.

Ι.  Διαδικασία Υποβολής Καταγγελιών και Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών

Η «INTERBROKERS A.E.» διαθέτει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την με αριθμό 89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων.

Ο πελάτης – καταναλωτής δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του/αιτιάσεις απευθυνόμενος στην «INTERBROKERS A.E.» αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο ακόλουθο στοιχείο επικοινωνίας: info@interbrokers.gr. Η «INTERBROKERS A.E.» θα διαβιβάζει τα ερωτήματα/αιτήματα στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση. Επί των απλών ερωτημάτων/αιτημάτων, ο πελάτης – καταναλωτής λαμβάνει απάντηση από την «INTERBROKERS A.E. » ή και απευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Επί εγγράφων δηλώσεων δυσαρέσκειας/αιτιάσεων που απευθύνονται στην «INTERBROKERS A.E.» και αφορούν τα καθήκοντά της ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, σημειώνεται ότι η τελευταία έχει διορίσει υπεύθυνο πρόσωπο την κα. Βοτσαρίδου Ηλέκτρα που συντονίζει την ορθή και έγκαιρη διαχείριση των γραπτών παραπόνων που υποβάλλονται, τα οποία απαντώνται σε εύλογο χρόνο, εντός χρονικού διαστήματος, το ανώτερο πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του πελάτη – καταναλωτή για αναζήτηση δικαστικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι η υποβολή γραπτού παραπόνου/δήλωσης δυσαρέσκειας/αιτίασης προς την «INTERBROKERS A.E.», μέσω της διαδικασίας αυτής, δεν διακόπτει την παραγραφή/αποσβεστική προθεσμία της αξίωσης. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά της «INTERBROKERS A.E.» ως ασφαλιστικό διαμεσολαβητή στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.bankofgreece.gr, Τηλ.: 210 3205223, Φαξ: 210 3205438, dep.insurancesup@bankofgreece.gr) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.

Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών ο πελάτης μπορεί να προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον Ν. 3297/2004 ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 11 ν. 4583/2018).